XIII. 1863 m. balandžio 9 d. kautynės Berūkštinės miške

Trumpas aprašymas

Po kautynių prie Kazlų Rūdos V. Mročkovskis gavo naują užduotį – išvyko į Lomžos apskritį organizuoti sukilėlių būrių. Savo būrį perdavė atvykusiems Augustavo vaivadijos kariniam komisarui J. Piotrovskiui su plk. Aleksandru Andriuškevičium. Perėmęs 200 vyrų būrį, plk. A. Andriuškevičius gavo pranešimą apie 50 raitų pasienio sargybinių. Sukilėliai buvo priversti  trauktis Lekėčių kryptimi. Šalia Braziūkų kaimo esančiame Berūkštinės (dabar Kuro girininkija) miške pasirodė priešo avangardas, kurį sudarė pasienio kariai ir kazokai. Kautynės truko 3 valandas. Sukilėlius atakavo 2 pėstininkų kuopos ir apie 120 raitelių. Šiam daliniui vadovavo pplk. Karpovas (Карпов). Netekę priedangos, A. Andriuškevičius su savo būriu nepajėgė toliau priešintis gausesniam ir geriau ginkluotams kariams. Pasinaudodami vakaro sutema ir užnugary esančiu mišku, sukilėliai gana sėkmingai pasitraukė. Mūšyje žuvo 15 sukilėlių. Tarp žuvusiųjų buvo karininkai Boleslovas Denelis, Julijus Staniševskis ir kapralas Vladislovas Grabovskis. Sužeistas kpt. L. Kulčickis buvo paimtas į nelaisvę. Nuvežtas į Kauną, po dviejų dienų mirė. Apie caro karinio dalinio nuostolius duomenų nėra, tačiau tris kartus šturmuojant sukilėlių įtvirtinimus, žuvusiųjų turėjo būti gal net daugiau negu sukilėlių.