XI. 1863 m. balandžio 1 d. kautynės Kazlų Rūdoje

Trumpas aprašymas

Kovo pradžio­je Augustavo vai­vadijoje, Balbieriškio miške būrį suor­ganizavo V. Mročkovskis. Į jį at­vyko Gardino geležinkelio stoties viršinin­kas, buvęs carinės Rusijos kariuomenės kpt. Leonas Kulčickis. Kartu su kitais karinin­kais L. Kulčickis organizavo nau­jokų apmokymus, rūpinosi gin­klų įsigijimu. Balandžio 1 d. V. Mročkovskio vadovaujamas 300 sukilėlių būrys išardė keliose vietose gele­žinkelio bėgius tarp Pilviškių ir Kazlų Rūdos ir nutraukė telegra­fo laidus. Prieš sukilėlius buvo pasiųstas pplk. Titovo (Титов) vadovaujamas kariuomenės dalinys su 2 pėstininkų kuopom ir 30 ka­zokų. Kautynės prasidėjo tankia sukilėlių šau­lių ugnimi. L. Kulčickis davė įsakymą dalgininkams eiti į ataką kartu su šau­liais. Po tokio ryžtingo puolimo caro karių dalinys pakriko ir pasklido gretimame miške. Rusijos imperijos kariuomenės nuostoliai: 5 žuvusieji ir keliolikos sužeistų karių. Sukilėlių gretose buvo sužeistas karys Laurynas Cieslinskis.