VIII. 1863 m. kovo 28 d. kautynės Vilkijoje

Trumpas aprašymas

Miškais apaugusiose Dubysos pa­krantėse, tarp Ariogalos ir Čekiškės, Boleslovas Kolyška suorganizavo stambų sukilėlių būrį. Kovo 21 d. prie būrio prisijungė Bronislovo Žarskio 60 vyrų (vyresniųjų klasių gimnazistai, jauni tarnautojai ir amati­ninkai). Prie jų prisijungė Antano Norvaišos (slapyvardis Skrickis) at­vesta sukilėlių grupė, kurio pagrindą sudarė menkai ginkluoti valstie­čiai. Visi būriai susijungė į vieną, vadu išsirinko B. Kolyšką ir pasivadino Dubysos pulku. Kovo 28 d. sukilėlių būrys užpuolė keliu palei Nemuną vyks­tančią Imperatoriaus šeimos leibgvardijos šau­lių bataliono 1-ąją kuopą. Neradę jokios prie­dangos, caro kariai turėjo pasitraukti, žuvo 36 ka­riai, o jų ginklai atiteko sukilėliams. Apie šias kautynes rašo S. Zielinskis, tačiau nenuro­do, kas joms vadovavo ir koks tai buvo bū­rys. Nuo Vilkijos iki Aukštadvario, kur kitą dieną įvyko B. Kolyškos būrio kautynės, yra apie 12 kilometrų. Tose apylinkė­se jokio kito būrio nebuvo, greičiausiai Vilkijoje kovėsi B. Kolyškos sukilėliai. Kitą dieną prieš Dubysos pulką buvo pasiųsta mjr. Stepanovo (Степанов) vadovaujama pėstininkų kuopa. Tai galėjo būti carinės Rusijos kariuomenės atsakas į Vilkijoje patirtą pralaimėjimą.