VI. 1863 m. kovo 22 d. kautynės prie Mitkiškių

Trumpas aprašymas

Kovo mėnesį Lietuvos provincijų valdymo skyrius tapo vyriausiąja suki­limo vadovybe, todėl jau šio mėnesio 20 d. išsiuntė iš Vilniaus 54 vyrų būrį į pagalbą Trakų pavie­to sukilėliams. Šiam ne dideliam, gerai ginkluotam būriui vadovavo buvęs Peterburgo universiteto studentas Ipolitas Pasierbskis. Būryje buvo daug jaunų vyrų, studentų, gimnazistų, vyresniųjų klasių moksleivių, tarp jų buvo dai­lininkas Mykolas Elvyras Andriolis. Ši grupė turė­jo susijungti su Trakų pavieto karinio viršininko K. Korevos būriu. Tuo metu dar nebuvo žinoma apie pastarojo suėmimą ir ne sėkmingas kautynes prie Užusalių. Būrys žygiavo krūmais ir miškais apaugusiu dešiniuoju Neries kran­tu. Pro Bieliūnus, Koplyčninkus pasiekę Mozūriškes, sustojo pernakvoti. Kovo 21 d. plk. Alchazovo (Алхазов) vadovaujama Suomijos pės­tininkų pulko kuopa ir kavalerijos eskadronas išvyko sugauti sukilėlių. Kovo 22 d. sukilėlių būrys sėkmingai persikėlė per Nerį ir vakare priėjo Melchiorui Gorskiui priklausiusį Mitkiškių dvarą. Čia atvyko ir dalis sukilėlių, kuriems pavyko su Povilu Seliava ištrūkti po mūšio prie Užusalių. Dvarelį apsupo kavalerijos dalinys. Sukilėliai, vadovaujami P. Seliavos, atsišaudydami pradėjo trauktis miško link. Jiems sukliudyti pabandė atžy­giavę Suomijos pėstininkų pulko kariai. Atkakliose kautynėse žuvo 16 sukilėlių, tarp jų gimnazistas Mazurkevičius ir moksleivis Jacunskis. Carinės Rusijos kariuomenė neteko 12 karių ir karininko Žukovo (Жуков).