V. 1863 m. kovo 15 d. kautynės prie Užusalių

Trumpas aprašymas

Vasario pabaigoje Lietuvos provincijos komiteto sprendimu Kauno vaivadijos karinių pajė­gų viršininku buvo paskirtas Boleslovas Dluskis. Kauno vaivadijoje sukilimą nu­spręsta pradėti kovo 15 d. Tuomet E. Kučevskio vadovaujamas būrys po Krušonių kautynių iš Kaišiadorių miš­kų persikėlė į Jonavos apylinkes. Būryje tarp vado ir bu­vusio carinės Rusijos kariuomenės atsargos karininko Edvardo Šulco įsiplieskė nesutarimai. Dalis sukilėlių norėjo, kad būriui vadovautų E. Šulcas. Aiškintis si­tuacijos atvyko Trakų pavieto karinis viršininkas K. Koreva. Sukilėlių būrys užsuko į Užusalių dvarą, priklausantį Jonui Akui. Čia  buvo perskaitytas sukilėlių valdžios manifestas. Tuo metu buvo gauta žinia, kad nuo Kauno, Jonavos ir Pravieniškių artėja stambūs Rusijos imperijos kariuomenės daliniai. E. Kučevskio būrys prie Būdų kaimo persikėlė per upelį, tačiau buvo užklupti nepatogiose pozicijose plk. Božerianovo (Божерянов) dalinio. Nemažai vyrų su pačiu E. Kučevskiu pateko į nelaisvę. Kita sukilėlių dalis (su Tomu Gregotovičiumi, E. Šulcu ir Jurgiu Laskariu) atkakliai priešinosi priešo dragūnų eskadro­nui, net privertė juos pasitraukti. Netrukus jie sulaukė kpt. Chodunovo (Ходунов) Narvos pėstininkų pulko kuopos pastiprinimo, persitvarkė ir perėjo į ataką. Po atkaklios kovos E. Šulcui su 70 sukilėlių pavyko prasiveržti Kėdainių kryptimi. Mūšyje žuvo 5 sukilėliai. Priešų dalinio nuostoliai nežinomi, jiems atiteko transporto vežimas su karišku inventoriumi ir 15 pūdų (240 kg) pa­rako. Kiti 20 sukilėlių, vadovaujami Povilo Seliavos, kaudamiesi pasi­traukė priešinga kryptimi ir vėliau prisijungė prie Felikso Visloucho, Švenčionių pavieto karinio viršininko, būrio. Sunegalavęs K. Koreva dar prieš mūšį paliko būrį, bet tik išvykęs iš Užusalių greitai pakliu­vo į nelaisvę, kadangi kariuomenė buvo užblokavusi visus aplinkinius kelius. Pristatytas į Kauną, po trumpo tardymo buvo nubaustas mirties bausme sušaudant. Egzekucija įvykdyta Kaune 1863 m. kovo 24 d. E. Kučevskis karo lauko teismo nutartimi išsiųstas 12 metų katorgos darbų į rūdos kasyklas Sibire.