IV. 1863 m. kovo 9 d. kautynės prie Rūdninkų

Trumpas aprašymas

Vienas pirmųjų sukilėlių būrius Vilniaus vaivadijoje pradėjo organizuoti Teodoro Narbuto sūnus Liudvikas. Jo suorganizuotame būryje buvo ir jaunesnysis brolis, Vilniaus gimnazijos moksleivis Boleslovas. Būrio ryšininke tapo Liudviko ir Boleslovo sesuo Teodora Mončiunskienė, kuri dažnai vykdydavo brolių pavedimus. Kovo 9 d. L. Narbuto būrys, žygiuodamas nuo Eišiškių į Rūdninkų girią, miško kelyje (10 km nuo Rūdninkų) susidūrė su carinės Rusijos kariuomenės plk. Vimbergo (Bимбepr) daliniu, kurį sudarė 3 pėstininkų kuopos ir kazokų šimtinė. Kazokai pirmieji metėsi į ataką, tačiau po taiklių sukilėlių šūvių greitai turėjo atsitraukti. Rusų pėstininkų ataką sustabdė ir L. Narbuto šauliai. Traukdamiesi pėstinin­kai bandė sukilėlius įvilioti į pasalą, nuvesti priedangoje esančių 2 kuopų link, tačiau kovotojams į pagalbą atskubėjo Leono Krainskio, L. Narbuto pavaduotojo, būrys ir sužlugdė priešo kėslus. Po sėkmingai pasibai­gusių kautynių sukilėliams atiteko daug ka­riškų štucerių ir kitokio inventoriaus, kurį paliko skubiai priešų kariuomenės dalinys.