IX. 1863 m. kovo 29 d. kautynės prie Aukštadvario

Trumpas aprašymas

Kovo pabaigoje Boleslovo Kolyškos būrys išaugo iki 400 vyrų. Tarp sukilėlių buvo ir Čekiškės bažnyčios vikaras Aleksandras Vytartas (lietuviškai sakydavo pamokslus, smerkiančius caro valdžią, o vėliau dalyvavo mūšiuose). Padidėjusio būrio padalinių vadais B. Kolyška paskyrė Broneslovą Žarskį ir Ksaverą Rodovičių. Carinės Rusijos kariuomenės Koporskio rezervinio pėstininkų pulko kuopa, vadovau­jama mjr. Stepanovo, užklupo sukilėlius nepasiruošusius, todėl buvo priversti trauktis į tuomet čia augusį tankų Aukštadvario mišką. Pasiekus mišką, būrio vadui pavyko gana greitai surikiuoti šaulius, o jiems už nugarų sustatyti dalgininkus. Po 4 valandų kautynių supratęs, kad sukilėlių neįveiks, mjr. Stepanovas įsakė savo daliniui atsitraukti. Suskaičiavus nuos­tolius paaiškėjo, kad žuvo 16 sukilėlių, tarp jų kunigas A. Norvaiša ir Dombrovičius. Apie 200 sukilėlių paliko būrį išmetę ginklus, kurie atiteko caro kariams, kurie nuosto­lių beveik nepatyrė, buvo sužeisti keli kariai.