I. 1863 m. vasario 2 d. kautynės prie Čystos Būdos

Trumpas aprašymas

Gen. mjr. D. Suchodolskis gavo pranešimą apie sukilėlių būrelį šalia Būdos dvarelio, esančio netoli plento Kaunas – Marijampolė. Prisiartinęs prie kaimo, gen. mjr. D. Suchodolskis pasiuntė 2 husarų eskadronus atkirsti sukilėlius nuo Šilakojo miško, kad šie neturėtų galimybės pasitraukti. Husarai kartu su pėstininkais puolė į ataką. Tarp sukilėlių buvo naujokų, neturėjusių karinės patirties. Neatlaikę staigaus puolimo, sukilėliai metėsi link Šilakojo miško. Patirta daug nuostolių: žuvo būrio vadas K. Jastržembskis ir apie 30 sukilėlių. Carinės Rusijos nuostoliai: 3 žuvę kariai. Tai buvo pirmasis sukilėlių mūšis, įvykęs dabartinės Lietuvos teritorijoje.